1960 - 1969

EF’s ventesal

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1962
Dette år præsenteres af:

Våd rekordhøst og dårlig økonomi

1962 var tredje år i træk med en god stor høst. Men stemningen var dårlig, præget af en stormfuld start i februar og en usædvanlig kold og solfattig sommer. Og især af, at landmændenes indtjening var på det laveste niveau siden kriseårene i 30’erne.

Det skyldtes ikke, at de var dovne, tværtimod. Trods den voldsomme afvandring steg husdyrproduktionen og eksporten igen, men lave priser og høje omkostninger åd det hele op. Stemningen afspejles godt i referatet af det jyske delegeretmøde, hvor Anders Andersen måtte lægge øre til lange og bitre indlæg. Med godt ret kunne han påvise, at uden de kompensationer, man politisk havde slidt sig til året før, havde det set meget værre ud. Men det er forståeligt, at mange selvbevidste bønder havde svært ved at se den nye virkelighed i øjnene og erkende at ”landets bærende erhverv” var blevet et lavtlønsområde, som ungdommen flygtede fra.

Det samlede høstudbytte blev opgjort til 145 mio a.e. (afgrødeenheder), to mio. mere ned rekorden fra sidste år. Kornafgrøderne var mere et snit på godt 36 hkg pr. ha tre hkg over den hidtidige rekord. Men selvom der nu var 16.000 mejetærskere (en fordobling på to år), var det en drøj høst for mange pga. det kolde og fugtige vejr.

Året var præget af intense diskussioner om jordlovgivningen. Der blev taget hul på den med en ny lov, der tillod, at landbrug over under fem ha middelgod jord kunne sammenlægges, når den ny ejendom ikke kom over 15 ha. Det tilfredsstillede ikke landboforeningerne. På delegeretmødet i 1961 havde Anders Andersen indgående behandlet emnet og blandt andet sagt, at fremtidens brugsstørrelser bør være, så en bedrift med kombineret planteavl og husdyrproduktion giver mulighed for en effektiv beskæftigelse af mindst to mand.

I september gennemføres en ny lov om hjemmemarkedsordninger. Dermed blev det slået fast, at landmandens afregning ud over markedsprisen kunne tillægges et varierende beløb, der sikrede en rimelig omkostningsdækning.

Organisatorisk så 1962 en nydannelse, der fik betydning i mange år: Landbrugets Samråd for Forskning og Forsøg. Landboorganisationerne, brancherne og forskningsinstitutionerne var med i samrådet, der skulle sikre, at midlerne samlet set blev udnyttet optimalt og med landmændenes behov som ledestjerne.    

Den 1. maj 1969 så Dansk Landbrugs Grovvareselskab dagens lys i dansk landbrug. DLG opstod efter massive ændringer i landbruget i starten af 60’erne, hvilket også betød, at der blev langt større krav til grovvarehandlens kunnen og formåen. Det var nu op til DLG at bevise deres eksistens i landbruget.

Dannelsen af DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab

DLG’s dannelse i årene 1964-1969 er historien om, hvordan landbruget og andelsbevægelsen formåede at gentænke sig selv for at udnytte ny teknologi og være konkurrencedygtige på verdensmarkedet.

Kontrol med egen skæbne

De oprindelige andels-grovvareforeninger blev dannet i slutningen af det 19. århundrede, da landmændene ikke længere ville finde sig i de private købmænds priser og tvivlsomme foderkvalitet. Landmændenes ønske om selv at have kontrol med egen skæbne i form af stærke andelsselskaber, var ikke blevet mindre i 1960’erne. Der var derfor en udbredt erkendelse i landbruget af, at der var behov for rationaliseringer i andels-grovvarebranchen, hvis man skulle imødegå de forandringer erhvervet stod midt i. Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, blev formelt dannet som et fælles samarbejdsorgan 6. oktober 1964 for de fem hovedforeninger i andelsgrovvarebranchen, men den endelige fusion af foreningerne skete først 1. maj 1969.
 

En brydningsperiode

Baggrunden for DLG’s dannelse var massive forandringer i dansk landbrug i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Forud var dog gået over 50 år, hvor andels-grovvarehandlen stort set så ud, som den havde gjort siden den første landmandsejede indkøbsforening, Jysk Andels-Foderstofforretning, blev dannet i 1898. I 1964 var der stadig over 2.000 lokale foderstof- og gødningsforeninger, der var organiseret i 5 hovedforeninger – én for hver landsdel.

Den organisering matchede ikke de store forandringer i landbruget, som strukturudviklingen, affolkningen af landområderne, nye teknologier og især mekaniseringen nu medførte. Antallet af landbrug faldt i begyndelsen af 1960’erne med 5-6.000 om året og medhjælpertallet var i 1964 kun en tredjedel af, hvad det havde været i begyndelsen af 1950’erne.

Branchen fik også nye væsentlige opgaver med at håndtere landbrugets produktion af salgsafgrøder. Høstmængden steg fra 4 til 6 mio. tons, hvilket betød langt større krav til tekniske kapaciteter, ressourcer, logistik og planlægning. Introduktionen af nye gødningstyper og planteværn stillede krav til lager-, distributions- og udbringningssystemerne. Det samme gjorde sig gældende på fodersiden, hvor foderblandinger nu skulle pelleteres og med tiden også leveres direkte i landmændenes siloer.

De mange nye opgaver nødvendiggjorde store investeringer i nyt udstyr. Investeringer som de mange små andelsforeninger ikke kunne løfte.

Formålet med DLG var at effektivisere og skabe en større kritisk masse og indkøbskraft, og herigennem skaffe grovvarer og håndtere medlemmernes afgrøder. Endelig var det ambitionen at levere bedre service, nye produkter og teknisk assistance til de stadig færre, mere effektive og mere mekaniserede danske landbrug. Kort sagt: At skabe værdi, konkurrenceevne og indtjening for ejerne, landbrug, der som i dag er et stadig mere videnstungt og globaliseret erhverv.

Her kan du læse mere om DLGs historie og om hvordan det hele startede for mere end 120 år siden: Link

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede