1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1980 - 1989
Dette år præsenteres af:

80'ernes gældskrise, miljødebat og ændrede landbrugsstrategi

Mens 70’ernes sidste del havde stået i ekspansionens tegn, gjaldt det i 80’erne om at redde flest mulige landmænd med sunde investeringer fra at lide rentedøden.

En lang række af gældssanerings- og rentestøtteordninger, der påbegyndtes i 1980, afløste hinanden, indtil den sidste gennemførtes i 1993. Når det trak så længe ud, skyldtes det, at renten vedblev at være så høj, at blot et enkelt dårligt høstår som i 1987 og 1992 førte til krisens genopblussen. Først med de konverteringer til en lavere rente, som kapitalmarkedsliberaliseringen muliggjorde, ophørte det store antal tvangsauktioner midt i 90’erne.

Vandmiljødiskussion

Midt i det hele kom den vandmiljødiskussion, der udløstes af de døde hummere i Kattegat i efteråret 1986 - selvom Folketinget allerede året forinden havde vedtaget en NPO-plan for reduktion af næringsstofudvaskningen. Et folketingsflertal ville nu gennemføre en kunstgødningsskat, som landbruget måtte afvise. Ideen blev først frafaldet, efter at 16.000 landmænd 6. april 1987 i Herning ved det største indendørs møde nogensinde havde fortalt partilederne deres mening.

I stedet fik vi den første vandmiljøplan, der ved en række rigtige indgreb sigtede mod at reducere fosforudvaskningen med 80 procent og nitratudvaskningen med 50 procent. Eneste problem var, at det skulle ske inden for tre år. Landbruget sagde, at det efter naturlovene for dyrkningsjordens biokemiske omsætning ville vare 15-20 år. Landbruget fik ret. Først i de senere år er målet nået. Men da folketingsflertallet holdt på sit, gav det anledning til mange beskyldninger om, at landbruget ikke rettede sig efter, hvad Folketinget havde vedtaget. Disse beskyldninger fik en sådan karakter og omfang, at mange landmænd ikke turde lukke op for radioen. Mange kunne have ønsket »en bedre tone i debatten«.

Ny landbrugsstrategi

Udover gældssanering og miljøstrid blev der også i 80’erne vedtaget en ny fremadrettet landbrugsstrategi. Den tog udgangspunkt i, at der nu igen var overskud af landbrugsvarer, men at der stadig var behov for landbrugets medvirken til en styrket betalingsbalance og beskæftigelse. I stedet for en udvidelse af den primære landbrugsproduktion skulle der satses mere på at gennemføre den med færre ressourcer, og derudover skulle dens værdi og beskæftigelsesindhold forøges gennem en såkaldt markedsbestemt produktudvikling.

Midlerne var øget efteruddannelse og rådgivning samt støtte til produktudvikling. De følgende år har da også sammen med diverse miljøhandlingsplaner medført, at produktionen nu gennemføres med væsentligt færre ressourcer end i 80’erne. Således er indkøb af både kunstgødning og pesticider halveret. Samtidig er der sket en væsentlig forøgelse og fornyelse af landbrugets produktsortiment, der sammen med de gennemførte strukturrationaliseringer i mejerier og slagterier har styrket landbrugets markedsposition. Samtidig er i de senere år opstået en række nicheproduktioner - navnlig inden for økologiområdet - der har øget variationen i landbrugets udbud.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede