1980 - 1989

Gældskrise, miljødebat og landbrugsstrategi i forandring

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1983
Dette år præsenteres af:

Politik og planteavl under ekstreme vilkår

Det er formentlig få landmænd, som har sået og høstet deres jord i 1983, der har glemt det. Både meteorologer og landmænd betegnede det som ”usædvanligt, utroligt, ekstremt”. I de tre forårsmåneder faldt 280 mm nedbør (norm 110), i de tre sommermåneder til gengæld kun 55 mm (norm 200). Mange kunne først så de sidste marker omkring 1. juni. En del af dem skulle hellere have ladet være, for udbyttet dækkede ikke omkostningerne. Med et samlet høstresultat på 125 a.e. var høsten en bundskraber, næsten ligeså dårlig som 1976.

Landboorganisationerne anerkendte firkløverregeringens gode hensigter, men både regeringen og erhvervet måtte i foråret 1983 lide den skuffelse, at vigtig lovgivning til løsning af krisen blev bremset i Folketinget. Heldigvis voksede den politiske lydhørighed, efterhånden som de katastrofale høsttab stod klart, og ved det såkaldte Rio Bravo-forlig sidst i oktober mellem regeringen, de radikale og Fremskridtspartiet sikredes både rentesanering og hjælp til tørkeramte landmænd.

 Inden for landbruget vakte den bitterhed, at mejerier og slagterier mere og mere indædt førte priskrig om hjemmemarkedet. Landboorganisationerne manede til sammenhold og beregnede, at ”mælkekrigen” mellem MD og Kløver kostede fire øre pr. kg mælk. H.O.A. Kjeldsen slog fast, at ”for landmændene betyder slagsmålet tabte indtægter og en hastigere nedgang i antal bedrifter i erhvervet. Ingen tvivl om den sammenhæng”.

På mere ubemærkede fronter skete der gode fremskridt. Folketinget havde gennemført støttelove for vikarordningerne og for landmænds efteruddannelse, og begge dele blomstrede. En beskæftigelsesfremmende lov om tilskud til lære- og praktikpladser tog landmændene virkelig til sig. Antallet af medhjælpere på landbrugsbedrifterne steg med 800 i 1982 og hele 1.500 i 1983.

På landboforeningernes delegeretmøde i oktober gennemførtes vedtægtsændringer, som bl.a. afsluttede den siden 1917 bestående praksis med et tomands-formandskab bestående af en jyde og en øbo (i praksis en sjællænder). Fremover var én formand (kjeldsen) og to viceformænd. I et af to frie valg til De danske Landboforeningers bestyrelse skrev den himmerlandske gårdejer Karen Bælum (formand for landboforeningernes husholdningsarbejde) historie. Efter kampvalg over tre valgomgange blev hun fuldgyldigt bestyrelsesmedlem.

Specifik Patogen Fri blev egentlig til allerede i 1971, men i 80’erne tog SPF for alvor indtog hos de danske svineproducenter. Omsætningen på smågrise og avlsdyr steg markant, og i 1989 flytter SPF deres hovedkontor til Vejen, hvor de udviklede deres transportområde, så de kunne forsyne hele landet.

SPF-Danmark – en virksomhed i konstant udvikling.

SPF-Danmark blev etableret i 1971 med det formål at skulle udbrede SPF-systemet til danske svineproducenter. SPF betyder Specifik Patogen Fri, hvilket vil sige at svinene er fri for bestemte svinesygdomme.

Efter 18 år i København flyttede SPF i 1989 hovedkontoret til Vejen, hvorfra udviklingen af transportområdet er blevet udbygget gennem årene.
 
I år 2000 blev sundhedsstyringen i SPF-systemet overflyttet til Videncenter for Svineproduktion (VSP).

SPF-Danmark etablerede i år 2005 Dansk Grisetransport, som et nyt forretningsområde med transport af slagtesvin til andelsslagterierne og i 2006 kom også UNI-Transport til, hvor vi står for  indtransporten af døde dyr, madaffald, fedt og fritureolie til DAKA på Sjælland og Lolland/Falster.

Danish Crown og Tican overtog sammen SPF-Danmark i 2008 og i 2016 overtog Danish Crown det fulde ejerskab af SPF-Danmark.

SPF-Danmark har 265 medarbejdere, 185 chauffører og 80 funktionærer og vognparken består af 165 specialindrettede lastvogne.

SPF-Danmarks forretningsområder.
I SPF-Danmark A/S er der 3 driftsenheder:

  • SPF-Danmark, som tager sig af handel og transport af levende svin
  • Dansk Grisetransport, som kører svin fra besætningerne til Danish Crowns slagterier.
  • UNI-Transport, som fragter døde dyr, slagteaffald, fedt og fritureolie til forarbejdning.

Omsætning

I SPF-Danmark omsættes smågrise og avlsdyr og i løbet af de første 10 år kom omsætningen af smågrise op på ca. 400.000, men salget af avlsdyr var meget lille. Igennem 80’er og 90’erne steg omsætningen markant og i 1995 var salget af smågrise på omkring 3,2 mill. stk. og salget af avlsdyr var omkring 200.000 stk.

SPF-Danmark besluttede i 2008 at gå aktivt ind på salg af DanAvl produkter på eksportmarkederne. I dag omsætter og transporterer SPF-Danmark ca. 10,5 mill. smågrise og 280.000 avlsdyr i Danmark og til eksportmarkederne.

Dansk Grisetransport transporterer i 2016 ca. 5 mill. slagtesvin og ca. 100.000 søer og vognparken består af 58 egne biler, men i alt beskæftiger forretningsområdet 70 chauffører.

UNI-transport har i dag en vognpark på 11 lastvogne og 12 chauffører.

SPF-Transporten
Transport af SPF-grise foregår i specialindrettede SPF-vogne. SPF-Danmark har igennem årene været førende i udviklingen af lastvogne til transport af levende svin. Lovgivningen er igennem årene strammet betydeligt op i forhold til dyrevelfærd og sikkerhed, og det har haft en væsentlig indflydelse på indretningen af vognene. Dertil kommer en løbende teknologisk udvikling som også er indarbejdet i SPF-Danmarks lastvogne.

Lastvognene betjenes af veluddannede chauffører der alle er særligt udvalgte og meget kompetente. Der påhviler dem et stort ansvar omkring kvalitetssikring og transport af levende svin.

Strukturudviklingen i dansk landbrug medfører færre og større besætninger, og deraf følgende flere og flere grise per pålæsning. I 1971 var der plads til max. 60 ”torve-grise” på en SPF-lastvogn, men fra og med september 2016 har SPF-Danmark idriftsat 1 ud af 8 nye 4-dækkere med plads til i alt 690 smågrise (25-kg) på 4 etager. I de nye vogne anvendes den nyeste teknologi til bl.a. klimastyring, overvågning, nødanlæg og rengøring. 

Se SPF-Danmarks imponerende nye 4-dækkere her. (Link til https://www.spf.dk/da-dk/transport/vognpark/spf-vogn-120/)

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede