1960 - 1969

EF’s ventesal

Årtiet i samarbejde med:
Læs mere
1960 - 1969
Dette år præsenteres af:

I EF’s ventesal i 60'erne

Da England allerede i 1961 søgte om optagelse i EF - fulgt af Danmark - blev det officiel dansk politik at skabe overlevelsesmuligheder for dansk landbrug, så det kunne gøre sin konkurrencekraft gældende, når medlemskab blev opnået. Men opholdet i ventesalen blev længere end beregnet, fordi Frankrigs præsident, de Gaulle, både i 1963 og i 1967 nedlagde veto mod Englands optagelse.

Et firedages leveringsstop

Til trods for regeringernes interesse i landbrugets overlevelse var der ikke enighed om omfanget af overlevelsesforanstaltninger. Men efter et firedages leveringsstop i maj 1961 aftaltes en kontant landbrugsstøtte på 400 mio. kr. eller næsten 20 procent af landmændenes nettoindtægt. Hertil kom i 1962 de lovbestemte hjemmemarkedspriser, der i praksis sikrede landmændene omkostningsdækning for den tredjedel af produktionen, der solgtes herhjemme. Den kontante støtte var så en delvis kompensation for tabene på eksporten.

Den kontante støtte blev som hovedregel reguleret hvert andet år, når der var arbejdsmarkedsforhandlinger ud fra det princip, at landmændene skulle sikres samme indkomstfremgang som lønmodtagerne. Disse forhandlinger var langvarige og hårde. I 1967 afsluttedes de først efter en hel uges møder i statsministeriet.

Landbrugsstøtten til debat

Ved 60’erne slutning nåede den kontante landbrugsstøtte op på lige ved 900 mio. kr. om året eller 40 procent af nettoindtægten fra landbruget. Men da der efter de Gaulles 2. veto i 1967 opstod tvivl om, hvorvidt vi ville blive medlemmer af EF i overskuelig tid, kritiserede de økonomiske vismænd landbrugsstøtten for at fremme en urentabel produktion, idet den blev givet i forhold til produktionens størrelse.

Landboforeningerne argumenterede omvendt for, at skulle landbrugets konkurrencekraft opretholdes, var det nødvendigt at sikre landmændene en pris for deres produkter, der i det mindste sikrede omkostningsdækning for de effektive landmænd. Derimod ville vismændenes forslag om persontilskud fratage landmændene incitamentet til at effektivisere produktionen.

Det af Baunsgaard-regeringen i 1969 nedsatte Krogstrup-udvalg afviste i det væsentlige vismændenes kritik, og da optagelsesforhandlingerne efter de Gaulles død blev genoptaget i 1970, ophørte kritikken. Hjemmemarkedsordningerne og den kontante landbrugsstøtte ophørte ved Danmarks deltagelse i EF’s landbrugspolitik fra og med 1. februar 1973.

Trods de omfattende landbrugsordninger i 60’erne var økonomien anstrengt. Der manglede omkostningsdækning for en tredjedel af produktionen. Mange landmænd måtte derfor opgive at fortsætte, og hvert år forsvandt der 6.000 landbrugsbedrifter. På samme tid oplevede byerhvervene en hidtil uset økonomisk vækst. Liberaliseringen af industrivarehandelen gav nye eksportindustrier gode udviklingsmuligheder, og de tiltrak arbejdskraft fra landbruget, ligesom de hidtil hjemmegående husmødre kom ud på arbejdsmarkedet godt hjulpet af nye tekniske hjælpemidler i husholdningerne og af den kommunale børnepasning.

Mange landmandsfamilier, der var vant til, at landbruget var landets hovederhverv, havde svært ved at acceptere, at andre erhverv stormede frem på deres bekostning. Mange af dem, der måtte opgive, følte det som et personligt nederlag. Men mange fik i kraft af deres arbejdsevne en bedre tilværelse ved at skifte erhverv.

Fremtidens vilkår forberedes

I landbrugsorganisationerne arbejdede man ikke alene for overlevelsesordninger her og nu. Man forberedte sig også på fremtidens vilkår. Jordlovgivningen blev gradvist ændret, så det blev muligt at drive to ejendomme sammen og sammenlægge bedrifter op til 100 hektar. Der blev lagt faste rammer for landmandsuddannelsen med det grønne bevis. Landbrugets forskning og forsøg blev samordnet. Den lokale rådgivning samledes i 4-strengede konsulentcentre, og i 1971 blev den bistand, de lokale konsulenter hidtil havde fået fra landboforeningernes fem og husmandsforeningernes seks landsdelsorganisationer, samlet i et fagligt landscenter i Viby - senere Skejby.

De små mejerier og andre lokale andelsforeninger blev lagt sammen, og landbrugsorganisationerne enedes om, at endemålet måtte være et dominerende, landsomfattende andelsselskab i hver branche. En generation senere var denne målsætning realiseret.

60’erne var således ikke alene en kamp for akut overlevelse, men også et tiår, hvor rammerne for de følgende årtiers landbrug blev lagt.

På grund af de mange spørgsmål, der kom til debat under 60’ernes opbrud i landbruget og i samfundet, oprettedes LOK - Landbrugets oplysnings og konferencevirksomhed. Med et vældigt system af lokale studiekredse, sognemøder, debataftener og landsomfattende konferencer skete en afklaring af mange væsentlige spørgsmål, og denne vidt forgrenede, landsomfattende højskolevirksomhed var med til at sikre både mangfoldighed og sammenhængskraft i landbruget.

Den 1. maj 1969 så Dansk Landbrugs Grovvareselskab dagens lys i dansk landbrug. DLG opstod efter massive ændringer i landbruget i starten af 60’erne, hvilket også betød, at der blev langt større krav til grovvarehandlens kunnen og formåen. Det var nu op til DLG at bevise deres eksistens i landbruget.

Dannelsen af DLG, Dansk Landbrugs Grovvareselskab

DLG’s dannelse i årene 1964-1969 er historien om, hvordan landbruget og andelsbevægelsen formåede at gentænke sig selv for at udnytte ny teknologi og være konkurrencedygtige på verdensmarkedet.

Kontrol med egen skæbne

De oprindelige andels-grovvareforeninger blev dannet i slutningen af det 19. århundrede, da landmændene ikke længere ville finde sig i de private købmænds priser og tvivlsomme foderkvalitet. Landmændenes ønske om selv at have kontrol med egen skæbne i form af stærke andelsselskaber, var ikke blevet mindre i 1960’erne. Der var derfor en udbredt erkendelse i landbruget af, at der var behov for rationaliseringer i andels-grovvarebranchen, hvis man skulle imødegå de forandringer erhvervet stod midt i. Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, blev formelt dannet som et fælles samarbejdsorgan 6. oktober 1964 for de fem hovedforeninger i andelsgrovvarebranchen, men den endelige fusion af foreningerne skete først 1. maj 1969.
 

En brydningsperiode

Baggrunden for DLG’s dannelse var massive forandringer i dansk landbrug i slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne. Forud var dog gået over 50 år, hvor andels-grovvarehandlen stort set så ud, som den havde gjort siden den første landmandsejede indkøbsforening, Jysk Andels-Foderstofforretning, blev dannet i 1898. I 1964 var der stadig over 2.000 lokale foderstof- og gødningsforeninger, der var organiseret i 5 hovedforeninger – én for hver landsdel.

Den organisering matchede ikke de store forandringer i landbruget, som strukturudviklingen, affolkningen af landområderne, nye teknologier og især mekaniseringen nu medførte. Antallet af landbrug faldt i begyndelsen af 1960’erne med 5-6.000 om året og medhjælpertallet var i 1964 kun en tredjedel af, hvad det havde været i begyndelsen af 1950’erne.

Branchen fik også nye væsentlige opgaver med at håndtere landbrugets produktion af salgsafgrøder. Høstmængden steg fra 4 til 6 mio. tons, hvilket betød langt større krav til tekniske kapaciteter, ressourcer, logistik og planlægning. Introduktionen af nye gødningstyper og planteværn stillede krav til lager-, distributions- og udbringningssystemerne. Det samme gjorde sig gældende på fodersiden, hvor foderblandinger nu skulle pelleteres og med tiden også leveres direkte i landmændenes siloer.

De mange nye opgaver nødvendiggjorde store investeringer i nyt udstyr. Investeringer som de mange små andelsforeninger ikke kunne løfte.

Formålet med DLG var at effektivisere og skabe en større kritisk masse og indkøbskraft, og herigennem skaffe grovvarer og håndtere medlemmernes afgrøder. Endelig var det ambitionen at levere bedre service, nye produkter og teknisk assistance til de stadig færre, mere effektive og mere mekaniserede danske landbrug. Kort sagt: At skabe værdi, konkurrenceevne og indtjening for ejerne, landbrug, der som i dag er et stadig mere videnstungt og globaliseret erhverv.

Her kan du læse mere om DLGs historie og om hvordan det hele startede for mere end 120 år siden: Link

#taklandmand

Læsernes egne billeder fra Instagram

Del dine egne minder

Tag dit Instagram #taklandmand eller indsend det her

indsend billede